Tụ điện CBB61 10uF, 500VAC Dây cắm

Tụ điện CBB61 10uF, 500VAC Dây cắm

tụ điện CBB61