Tụ điện Dianz CBB60 2.5uF, 450VAC Giắc cắm

Tụ điện Dianz CBB60 2.5uF, 450VAC Giắc cắm

tụ điện CBB60