Tụ điện ZHEYO 25uF, 500VAC Dây cắm

Tụ điện ZHEYO 25uF, 500VAC Dây cắm

Tụ điện ZHEYO 25uF, 500VAC