Tụ điện ZHEYO 30uF, 500VAC Dây cắm

Tụ điện ZHEYO 30uF, 500VAC Dây cắm

Tụ điện ZHEYO 30uF, 500VAC