Tụ điện ZHEYO 35uF, 500VAC Dây cắm

Tụ điện ZHEYO 35uF, 500VAC Dây cắm

Tụ điện ZHEYO 35uF, 500VAC