Tụ điện ZHEYO 40uF, 500VAC Dây cắm

Tụ điện ZHEYO 40uF, 500VAC Dây cắm

Tụ điện ZHEYO 40uF, 500VAC