Tụ điện ZHEYO 50uF, 500VAC Dây cắm

Tụ điện ZHEYO 50uF, 500VAC Dây cắm

Tụ điện ZHEYO 50uF, 500VAC