Tụ điện ZHEYO 60uF, 500VAC Dây cắm

Tụ điện ZHEYO 60uF, 500VAC Dây cắm

Tụ điện ZHEYO 60uF, 500VAC