Tụ điện ZHEYO 80uF, 500VAC Dây cắm

Tụ điện ZHEYO 80uF, 500VAC Dây cắm

Tụ điện ZHEYO 80uF, 500VAC