Tụ điện ZHEYO 100uF, 500VAC Dây cắm

Tụ điện ZHEYO 100uF, 500VAC Dây cắm

Tụ điện ZHEYO 100uF, 500VAC